איך ניתן להגדיל את הפנסיה האישית?

האפשרויות העומדות בפני עמיתי הקרן להגדלת הפנסיה האישית

חבר קיבוץ

חבר קיבוץ עמית בקרן יכול להגדיל הפקדות בקרן ע"מ להגדיל את הפנסיה האישית בתנאים הבאים:

 • חבר בתוכנית של פנסיית קבוצה – יכול להגדיל את גובה הפנסיה באופן עצמאי על ידי פתיחת תוכנית אישית נוספת.
 • עובד חוץ – רשאי להפריש במקום העבודה לתוכנית אישית בעתודות הוותיקה , וליהנות מהתנאים המשופרים בקרן הותיקה.
 • מחליף מקום עבודה- רשאי להמשיך ולהפקיד גם ממקום עבודה החדש.
 • עובד בכמה מקומות עבודה – יכול להפריש מכולם עובד חוץ יכול להפריש גם באופן עצמאי על ידי הוראת קבע או צ'קים או העברה בנקאית.
 • עוזב קבוץ – רשאי להמשיך ולהפקיד ולצבור זכויות כשכיר ו/או עצמאי לפי המפורט להלן.

שכיר

עמית שכיר בקרן יכול להגדיל הפקדות בקרן ע"מ להגדיל את הפנסיה האישית בתנאים הבאים:

 • הגדלת הפקדות תוך ניצול מלוא שכרו להפקדה בקרן וכן תוך הגדלת שיעורי ההפרשה מאותו שכר (עד לשיעורים המקסימליים הנקובים בתקנות מס הכנסה).

מבנה ההפרשות מהשכר

הפקדות מעסיק שיעור מהשכר הפקדות עובד שיעור מהשכר
לפיצויים 6%-8.33% לתגמולים 7%-5%
לתגמולים 5%-7.5%
 • הגדלת ההפקדות באופן עצמאי על ידי פתיחת תוכנית אישית מעבר לתוכנית הפנסיה המתנהלת באמצעות מקום העבודה.
 • בעת גידול השכר – ניתן להגדיל ההפרשה בתוכנית הפנסיה ללא הגבלה היות ו אין מגבלה על גובה השכר המבוטח.

המשכיות בעת מעבר מקום עבודה:

בעת החלפת מקום עבודה ניתן להמשיך ולהפקיד גם במקום העבודה החדש . עובדים ביותר ממקום אחד ? ניתן להפריש לקרן מכל מקומות העבודה.

חוזרים לעבודה לאחר תקופה של הפסקת ההפקדות לקרן ניתן להמשיך ולהפקיד ( במידה ולא חלפו 24 חודש מהתשלום האחרון לקרן).

שכיר רשאי לנהל כמה תוכניות פנסיה (מסלול זקנה , מסלול מקיפה ) – על מנת ליצור תמהיל נכון בין הכיסוי לשאירים ונכות ובין פנסיית הזיקנה הרצויה.

עצמאי

רשאי להפריש עד 19.83% מהכנסתו ללא תקרת הכנסה מבוטחת, בתשלומים חודשיים או רבעוניים.

רשאי לשנות ולהגדיל ההפרשות לפי יכולותיו הפיננסיות ועל פי הטבות המס להן הוא זכאי בכל שנה ושנה.

עצמאי רשאי לנהל כמה תוכניות פנסיה (מסלול זקנה , מסלול מקיפה ) – על מנת ליצור תמהיל נכון בין הכיסוי לשאירים ונכות ובין פנסיית הזיקנה הרצויה.

אפשרות להמשכת חברות בעת הפסקת עבודה:

מסלול פנסיה מקיפה:

אפשרות א': ניתן להמשיך ולהפקיד בקרן בפרמיה מופחתת. פרמיה זאת תרכוש זכויות זיקנה נכות ושאירים בשיעור מוקטן יחסית לפרמיה ששולמה לפני הפסקת העבודה.

אפשרות ב': ניתן באמצעות תשלום פרמיה מופחתת לשמור על הכיסוי הביטוחי בלבד (כיסוי לשאירים ולנכות על פי הכיסוי שהיה עד מועד הפסקת העברת הפרמיה המלאה) לשכירים ועצמאיים כאחד.

מסלול זיקנה בלבד:

ניתן להמשיך ולהפקיד בקרן בפרמיה מופחתת, פרמיה זאת תרכוש זכויות לזיקנה בלבד בשיעור מוקטן יחסית לפרמיה.

אמצעי תשלום לתוכניות הפנסיה ב"עתודות"

 • הוראת קבע ( ניתן להוריד הטופס מהאתר)
 • העברה בנקאית
 • המחאות לפקודת הקרן

יציאה לפנסיה – תנאים הכרחיים לתחילת קבלת פנסיה חודשית

 •  הגעה לגיל זכאות בהתאם לתוכניתך ( 60,62,65,67 )
 •  הגשת פניה בכתב לקרן לקבלת פנסיה
 •  מלוי טפסים ומסירת תיעוד כנדרש, 3 חודשים לפני מועד משיכת הפנסיה הרצויה.

מהן האפשרויות העומדות בהגיעי לגיל זכאות (60,62,65,67) בהתאם לתוכנית?

אפשרות א': לדחות פרישה (עם או בלי להמשיך הפקדות)

על כל שנת דחייה בקבלת הפנסיה צומחת הפנסיה שנצברה בכ- 7% – 8%.

בנוסף, ניתן להמשיך ולהפקיד ללא הגבלת גיל.

כל עוד לא פנית לקבל פנסיה רואים בך כמי שביקש לדחות קבלת הפנסיה.

אפשרות ב': לפנות בבקשה לקבלת הפנסיה

תנאי הכרחי לקבלת פנסיה – הגשת פניה בכתב לקרן.

הפנסיה הראשונה תשולם עד 3 חודשים מהפניה ולאחר השלמת מסירת המסמכים והתיעוד הרלונטי.

חשוב – מרגע שקיבלת פנסיה אין עוד אפשרות להפקיד כספים נוספים לאותה תוכנית ממנה מושכים את ההכנסות, אין אפשרות לעצור קבלת פנסיות.

כל עוד לא התחלת לקבל פנסיה קיימת גם הזכאות לפדיון חלקי או מלא (זהירות פדיון חייב במס גבוה).

המידע דלעיל הינו מידע כללי וחלקי ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין. מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד אודות העניין המתואר. אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.