דמי הניהול והעמלות שנגבו בפועל מכלל העמיתים בשנת 2010

neuol_2010