דמי הניהול והעמלות שנגבו בפועל מכלל העמיתים בשנת 2011

neuol_2011