הודעה לעמיתי עתודות – קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן – חוק קופות גמל או החוק – לפי העניין), אשר נכנס לתוקפו ביום 8.11.2006, קובע כי קופת גמל המאוגדת כתאגיד ערב כניסתו של חוק קופות גמל לתוקף (ובכלל זה גם קרן פנסיה באשר הינה קופת גמל לקצבה), תנוהל בנאמנות בידי חברה מנהלת ולא תהיה עוד תאגיד.

כמתחייב מהוראות החוק, שונה המבנה המשפטי של קרן הפנסיה עתודות לשכירים ועצמאיים בע"מ (להלן – עתודות הותיקה), אשר נוהלה עד ליום 31.12.2006 על ידי ש.ב.ח ניהול קופת פנסיה בע"מ (להלן – שבח) כחברה מנהלת באופן שלהלן:

 • החל מיום 1.1.2007 מעמד עתודות הינו של חברה המנהלת את נכסי קרן הפנסיה בנאמנות עבור עמיתיה.
 • שבח, אשר הייתה החברה המנהלת, תפורק. כל נושאי המשרה אשר כיהנו בשבח ערב השינוי המבני, יעברו ויכהנו בתפקידים מקבילים בעתודות החברה המנהלת.
 • המבנה החדש אושר על ידי האורגנים המתאימים של שבח ושל עתודות, וכן התקבלו האישורים המתאימים של הממונה על שוק ההון, הביטוח והחסכון במשרד האוצר.
 • לפיכך, הרינו להודיעכם, כי החל מיום 1.1.2007, עתודות קרן הפנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ הינה החברה המנהלת של קרן הפנסיה עתודות הותיקה.
 1. זכויות העמיתים לאחר השינוי המבני נותרו ללא שינוי.
 2. תקנון קרן הפנסיה עתודות הותיקה עודכן כמתחייב. לתקנון לחץ כאן.
 3. הפרדה חשבונאית משפטית ורישומית אשר נהגה ערב השינוי בין קרן הפנסיה לחברה המנהלת תשמר באופן שהפרדה דומה תהיה בין החברה המנהלת עתודות ובין קרן הפנסיה עתודות הותיקה.
 4. התאמות נוספות המתבקשות מהשינוי המבני יושלמו באתר האינטרנט בימים הקרובים.
 5. פרטי החברה המנהלת וקרן הפנסיה נותרו כשהיו:
  • כתובת: רח' נירים 2, קומה 4, ת"א, מיקוד 67060, ת.ד 9300
  • טלפון: 03-7111110. פקס: 03-7252776

להבהרות ניתן לפנות אל שירות הלקוחות בטלפון מספר 03-7111110