חברי דירקטוריון וועדות

חברי דירקטוריון

מתכנסת לפחות 8 פעמים בשנה

ועדת השקעות

מתכנסת לפחות אחת לשבועיים

ועדת ביקורת

מתכנסת לפחות 6 פעמים בשנה