מבנה אחזקות

אגודה ביטוח חקלאי (50%)

כלל חברה לביטוח בע"מ (50%)

מבנה אחזקות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לתרשים צדדים קשורים- אגודה ביטוח חקלאי – לחץ כאן 

לתרשים צדדים קשורים- כלל חברה לביטוח בע"מ – לחץ כאן

חברי הנהלה ונושאי משרה בכירים

שם תפקיד
• מר שלום בן עיון מנכ"ל
• מר דורון סט יו"ר הדירקטוריון
• רו"ח מנשה מאירי מנהל כספים
• גב' חני בר ממונה על פניות הציבור
• עו"ד לי בן זקן יועצת משפטית ומזכירות חברה
• גב' מירי בן יהושע מנהלת סיכונים
• רו"ח שי לוטרבך מבקר פנים
חברי דירקטוריון

סט דורון, יו"ר הועדה
רועי כרמון
טל כהן
ארנסט משה
קטי ליפשיץ
אורית נוקד, דירקטורית חיצונית
ישראל עוז, דירקטור חיצוני
דרור ברזילי, דירקטור חיצוני
שמואל הרטשטיין
ועדת השקעות

דן וייס
ישראל עוז, דירקטור חיצוני
דורון סט
אורי לוי
פרופ' רפי מלניק, יו"ר הועדה
 ועדת ביקורת

ישראל עוז, יו"ר הועדה, דירקטור חיצוני
אורית נוקד, דירקטורית חיצונית
דרור ברזילי, דירקטור חיצוני