מבנה אחזקות ונושאי משרה

מבנה אחזקות

ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ (50%)

כלל חברה לביטוח בע"מ (50%)

לתרשים צדדים קשורים- אגודה ביטוח חקלאי – לחץ כאן 

לתרשים צדדים קשורים- כלל חברה לביטוח בע"מ – לחץ כאן

חברי הנהלה ונושאי משרה בכירים

שם תפקיד  
• מר שלום בן עיון מנכ"ל  
• מר דורון סט יו"ר הדירקטוריון  
• רו"ח מנשה מאירי מנהל כספים  
• גב' דנה וורדיגר ממונה ציות ואכיפה ופניות ציבור  
• עו"ד לי בן זקן יועצת משפטית  
• גב' מירי בן יהושע מנהלת סיכונים  
• רו"ח שי לוטרבך מבקר פנים