מבנה אחזקות ונושאי משרה

מבנה אחזקות

ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ (50%)

כלל חברה לביטוח בע"מ (50%)

לתרשים צדדים קשורים- אגודה ביטוח חקלאי – לחץ כאן 

לתרשים צדדים קשורים- כלל חברה לביטוח בע"מ – לחץ כאן

חברי הנהלה ונושאי משרה בכירים

שםתפקיד 
• מר שלום בן עיוןמנכ"ל 
• מר דורון סטיו"ר הדירקטוריון 
• רו"ח מנשה מאירימנהל כספים 
• גב' חני ברממונה ציות ואכיפה ופניות ציבור 
• עו"ד לי בן זקןיועצת משפטית 
• גב' מירי בן יהושעמנהלת סיכונים 
• רו"ח שי לוטרבךמבקר פנים