הצטרפות                                                              בקשות לתשלום פנסיה
pd בקשת הצטרפות לעתודות קרן פנסיה שכירים ועצמאיים  pd בקשה לפנסיית זקנה מקרן ותיקה מסלול קבוצה
pd הנחיות להפקדה בקרן pd בקשה לפנסיית זקנה מקרן ותיקה מסלול זקנה מקיף
pd טופס 101ג' –לפנסיית זקנה
 עדכון פרטים pd פירוט שיטת חלוקת הכספים בקבוצה
pd עדכון פרטי קשר – קיבוצים בלבד
pd הודעה על שינוי פרטים אישיים/ כתובת pd ערכת תביעה לפנסיית נכות 
pd מינוי מוטבים pd ערכת תביעה פנסיית שארי עמית
pd הודעה על שינוי פרטים אישיים/כתובת – פנסיונרים pd ערכת תביעה פנסיית שארי פנסיונר
 טופס ויתור סודיות  pd טופס 101
pd טופס ויתור סודיות קיבוץ pd יציאה לפנסיה – תוכנית קבוצה

פדיונות                                             מעסיקים
pd משיכת כספים                       pd הודעה על הפסקת עבודה
pd כתב שיפוי יורש pd הסכם עם מעסיק חדש
pd כתב שיפוי שאר או מוטב pd טופס הנחיות למשיכת כספים חלקית מכספי קבוצה
pd הודעה על עזיבת קבוצה 1 pdעדכון פרטי מעסיק
pdהודעה על עזיבת קבוצה 2 pd שינוי מסלול הפקדה בקרן
pd משיכת כספי פיצויים
pd טופס משיכת כספים לשארים מוטבים או יורשים
pd משיכת כספים חלקית

 

 

 

סוכנים

 pd הרשאה לבעל רישיון לקבלת מידע-נספח א
 pd הרשאה לבעל רישיון לקבלת מידע-נספח ב1
 pd הרשאה לבעל רישיון לקבלת מידע-נספח ב2
 pd בקשה לייפוי כח לבעל רישיון עבור עובדי המעסיק
 pd הרשאה מתמשכת לגורם מתפעל לקבלת שירותים עבור מעסיק בשל עובדיו
 pd ביטול הרשאה מתמשכת לגורם מתפעל לקבלת שירותים עבור מעסיק בשל עובדיו