משיכת יתרה נמוכה מקופות גמל

משיכת יתרה נמוכה מקופות גמל

בקופות הגמל בישראל, ישנם עמיתים רבים שהחשבונות שלהם אינם פעילים ושהסכומים הצבורים לזכותם קטנים מאוד. מרבית העמיתים אינם מושכים את הסכומים העומדים לרשותם בקופות הגמל מחשש שיצטרכו לשלם על סכומים אלה מס בגין משיכה לפני מועד המשיכה הקבוע בדין.

במהלך חודש ספטמבר 2016 ,אגף שוק ההון יזם מהלך שיאפשר לבעל חשבונות קטנים בקופת גמל שסך היתרה בהם ביום 31.12.2015 לא עלתה על 8,000 ₪ למשוך את כספו בפטור מלא ממס ( לעניין כספי פיצויים, ככל שישנם, נדרש בירור נוסף לעצם הזכאות למשיכתם).

להלן התנאים לביצוע משיכה מחשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה:

 • שליחת המסמכים הבאים בדוא"ל [email protected] או בפקס 03-3731773:
 • א. טופס בקשה למשיכת הכספים חתום על ידי העמית
 • ב. העתק מתעודת הזהות של העמית;
 • ג. אסמכתא מהבנק או העתק המחאה מבוטלת הכוללים את פרטי חשבון הבנק של העמית אליו יועברו הכספים.
 • ד. לגבי כספים ממרכיב הפיצויים, אם קיימים כספים כאמור בחשבון והעמית מבקש למשכם – המסמכים הנדרשים הם :
 • טופס הפסקת עבודה ושחרור כספים מהמעסיק.
 • טופס 161 המציג את סכום הפיצויים הפטורים ממס או תיאום מס עבור רכיב הפיצויים שהופקדו על ידי המעסיק.

 

 • החל מ1.7.2017 תתאפשר פניה טלפונית למוקד השירות, במהלכה:
 • א. יבוצע זיהוי טלפוני בהתאם לסעיף 1(א) לחוזר גופים מוסדיים 2013-9-19 שעניינו "מענה לעמיתים הפונים למוקדים הטלפונים של גוף מוסדי".
 • ב. לגבי כספים ממרכיב הפיצויים, אם קיימים כספים כאמור בחשבון והעמית מבקש למשכם – ישלח העמית באמצעות דוא"ל או פקס את המסמכים הנדרשים בהתאם לתקנון הקופה.

 

תשלום הכספים לבקשת העמית יעשה באחד מאלה:

 • א. זיכוי חשבון הבנק של העמית באמצעות העברה בנקאית. לצורך כך ישלח העמית באמצעות דוא"ל או פקס אסמכתא מהבנק או העתק המחאה מבוטלת הכוללים את פרטי חשבון הבנק של העמית אליו יועברו הכספים;
 • ב. עבור עמית שאינו מנהל חשבון בנק – משלוח המחאה לעמית;

 

משיכת סכומים מחשבון של עמית שנפטר

במקרים שבהם אין בידי הגוף המוסדי הוראת מינוי מוטבים, ובכלל כך במקרים שבהם עמית בקרן פנסיה או פנסיונר לא הותירו אחריהם שאירים כהגדרתם בתקנון קרן הפנסיה ואין בידי קרן הפנסיה הוראת מינוי מוטבים, ובמקרים שבהם קבע העמית שמוטביו יהיו יורשיו על פי דין, יאפשר גוף מוסדי את משיכת הכספים מבלי לדרוש המצאת צו ירושה או צו קיום צוואה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

   1. יתרת הכספים בחשבון העמית שנפטר או סכום התשלום העומד לזכות מוטביו של עמית שנפטר, אינם עולים על 8,000 ש"ח במועד שבו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים מהחשבון. הסכום האמור יעודכן מדי שנה ביום 1 בינואר, לפי שיעור שינוי המדד שהיה ידוע באותו מועד לעומת המדד שהיה ידוע ביום 1 בינואר של השנה שקדמה לו, ולעניין יום העדכון הראשון – לעומת המדד שהיה ידוע ביום תחילתו של חוזר זה;
   2. עברו לפחות 3 שנים מפטירת העמית;
   3. המבקש למשוך את הכספים חתם על כתב שיפוי שיכלול את הפרטים הבאים:
    1. הצהרה כי המבקש למשוך הוא, ככל הידוע לו, יורש לפי דין של העמית;
    2. הצהרה של המבקש לגבי החלק שלו הוא זכאי מתוך הכספים;
    3. התחייבות לשיפוי הגוף המוסדי אם הוא יחויב לשלם לאחר את הכספים או את חלקם;
   4. המבקש למשוך את הכספים הוא בן זוגו, הורהו, או ילדו של העמית;
   5. הגוף המוסדי בדק מול הרשם לענייני ירושה, לרבות באמצעות אתר האינטרנט שלו, כי לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עזבון העמית שנפטר וכי לא הוגשה בקשה להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה כאמור;
   6. לעניין משיכת כספים ממרכיב הפיצויים – בלבד שהתקיימו שני אלה:
    1. לא חלות לגבי אותם כספים הוראות סעיף 5 לחוק פיצויי-פיטורים, התשכ"ג-1963;
    2. התקיימו הוראות הדין לעניין משיכת הכספים.

 

אופן בירור לגבי זכאות:

 • מכתב הודעה זכאות – לעמיתים זכאים ישלח מכתב הודעה נפרד ע"י החברה
 • מוקד שירות – מוקד שרות הלקוחות עומד לרשות העמיתים לצורך בירור זכאותם למשיכת כספים בהתאם לתקנות אלה, וכן לקבלת הנחיות, הסברים וטפסים לביצוע המשיכה בטלפון שמספרו 2135*