נתוני הקרן

התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול.

אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

מרכיבי תשואה 2022

מרכיבי תשואה 2021

מרכיבי תשואה 2020

מרכיבי תשואה 2019

מרכיבי תשואה 2018

מרכיבי תשואה 2009 – 2016

הון צבור

הקוד האתי