התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול.

אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

 

מרכיבי תשואה 2018

 מרכיבי תשואה ינואר 2018  מרכיבי תשואה רבעון 1 2018
 מרכיבי תשואה פברואר 2018
 מרכיבי תשואה מרץ 2018
 מרכיבי תשואה אפריל 2018
 מרכיבי תשואה מאי 2018

מרכיבי תשואה 2017

 מרכיבי תשואה ינואר 2017  מרכיבי תשואה יולי 2017 מרכיבי תשואה רבעון 1 2017
 מרכיבי תשואה פברואר 2017  מרכיבי תשואה אוגוסט 2017  מרכיבי תשואה רבעון 2 2017
 מרכיבי תשואה מרץ 2017  מרכיבי תשואה ספטמבר 2017  מרכיבי תשואה רבעון 3 2017
 מרכיבי תשואה אפריל 2017  מרכיבי תשואה אוקטובר 2017  מרכיבי תשואה רבעון 4 2017
 מרכיבי תשואה מאי 2017  מרכיבי תשואה נובמבר 2017
 מרכיבי תשואה יוני 2017  מרכיבי תשואה דצמבר 2017

מרכיבי תשואה 2009 – 2016

 מרכיבי תשואה ינואר 2016  מרכיבי תשואה דצמבר 2015   מרכיבי תשואה 2014
 מרכיבי תשואה פברואר 2016  מרכיבי תשואה ספטמבר 2015    מרכיבי תשואה 2012
 מרכיבי תשואה מרץ 2016  מרכיבי תשואה יוני 2015   מרכיבי תשואה 2011
 מרכיבי תשואה אפריל 2016  מרכיבי תשואה מרץ 2015   pd מרכיבי תשואה 2009
 מרכיבי תשואה מאי 2016  מרכיבי תשואה אוגוסט 2015 מרכיבי תשואה 2013
 מרכיבי תשואה יוני 2016  מרכיבי תשואה יולי  2015 מרכיבי תשואה 2010
 מרכיבי תשואה יולי 2016  מרכיבי תשואה מאי 2015
מרכיבי תשואה אוגוסט 2016  מרכיבי תשואה אפריל 2015  
מרכיבי תשואה ספטמבר 2016  מרכיבי תשואה נובמבר 2015
 מרכיבי תשואה רבעון 1 2016  מרכיבי תשואה אוקטובר 2015
מרכיבי תשואה רבעון 2 2016 מרכיבי תשואה ינואר 2015
מרכיבי תשואה רבעון 3 2016  מרכיבי תשואה פברואר 2015
 מרכיבי תשואה אוקטובר 2016 מרכיבי תשואה רבעון 1 2015
 מרכיבי תשואה נובמבר 2016 מרכיבי תשואה רבעון 2 2015
 מרכיבי תשואה דצמבר 2016 מרכיבי תשואה רבעון 3 2015
 מרכיבי תשואה רבעון 4 2016 מרכיבי תשואה רבעון 4 2015
 
 

שיעורי תשואה

 שיעורי תשואה 2014   שיעורי תשואה 2013
 שיעורי תשואה 2015  שיעורי תשואה 2012
 שיעורי תשואה 2016  שיעורי תשואה 2011
שיעורי תשואה 2017  שיעורי תשואה עד שנת 2010
שיעורי תשואה 2018

הרכב נכסים

 הרכב נכסים לשנת 2015  הרכב נכסים לשנת 2012  הרכב נכסים לשנת 2009
 הרכב נכסים לשנת 2014  הרכב נכסים לשנת 2011  הרכב נכסים לשנת 2008
 הרכב נכסים לשנת 2013 הרכב נכסים לשנת 2010 הרכב נכסים לשנת 2007

דמי ניהול ועמלות

pd דמי ניהול ועמלות 2015  דמי ניהול ועמלות 2014  דמי ניהול ועמלות 2010
pd דמי ניהול ועמלות 2016  דמי ניהול ועמלות 2013  דמי ניהול ועמלות 2009
pd דמי ניהול ועמלות 2017  דמי ניהול ועמלות 2012  דמי ניהול ועמלות 2008
  דמי ניהול ועמלות 2011  דמי ניהול ועמלות 2007

מדיניות השקעה

pd מדיניות השקעה 2018 pd  עדכון הצהרת מדיניות 2015 מדיניות השקעה 2012
pd השקעות אחראיות 2018 pd  מדיניות השקעה 2015 שינוי מדיניות ההשקעה 2011
pd מדיניות השקעה 2017 pd  מדיניות השקעה 2014
מדיניות השקעה 2011
pd עדכון מדיניות השקעה 2016 מדיניות השקעה 2013 שינוי מדיניות השקעה 2010
pd מדיניות השקעה 2016 pd  שינוי מדיניות השקעה 10/2012
מדיניות השקעה 2010

מדיניות תגמול

pd מדיניות תגמול  2016  pd מדיניות תגמול 2017
pd מדיניות תגמול  2015 pd מדיניות תגמול 2018 
pd מדיניות תגמול יולי 2014 pd מדיניות תגמול
pd  מדיניות תגמול משתנה (מענקים) לנושאי משרה ולמנהלי השקעות 2013

מעקב אחר מקבלי פנסיית נכות

pd מעקב אחר מקבלי פנסיית נכות 2013 pd מעקב אחר מקבלי פנסיית נכות 2010
pd מעקב אחר מקבלי פנסיית נכות 2014 pd מעקב אחר מקבלי פנסיית נכות 2011
pd מעקב אחר מקבלי פנסיית נכות 2015 pd מעקב אחר מקבלי פנסיית נכות 2012
pd מעקב אחר מקבלי פנסיית נכות 2016 pd מעקב אחר מקבלי פנסיית נכות 2017

הון צבור
 הון צבור

מדיניות הצבעה באסיפות הכלליות הקוד האתי
pd מדיניות הצבעה באסיפות הכלליות pd הקוד האתי

הצבעות באסיפות הכלליות 

pd דו"ח אסיפות כלליות-עתודות הותיקה- 01.05.2016 עד ה- 10.06.2018
pd דו"ח אסיפות כלליות-עתודות הותיקה – 30.04.2014 עד ה- 30.04.2016
pd  2015 pd  2014 pd  2013

איסוף מידע סטטיסטי

 2014  2013  2012
 2011  2015  2016
 2017

 

 

 

ממשק אינטרנטי 

pd  ממשק אינטרנטי pd  אופן הגשת הבקשה למשיכת כספים שארים