נתוני הקרן

התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול.

אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

מרכיבי תשואה 2019

מרכיבי תשואה 2018

מרכיבי תשואה 2009 – 2016

הון צבור

מדיניות הצבעה באסיפות הכלליות

הקוד האתי