שאלות נפוצות

עתודות ותיקה – מרכז מידע – שאלות נפוצות

אילו מסלולים יש בקרן הותיקה?

בקרן 2 מסלולים:

מסלול פנסיה מקיפה – מסלול הכולל כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה ופנסיה לשאירים במקרה פטירה עד גיל הפרישה, ופנסיית שאירי פנסיונר לאחר גיל הפרישה.

מסלול פנסיה זקנה בלבד – המסלול אינו כולל כיסויי נכות ושאירים עד גיל הפרישה וכולל פנסיית שאירי פנסיונר לאחר גיל הפרישה.במקרה של פטירה לפני פרישה מוחזר ערך הפדיון למוטבים.


האם אני יכול לפתוח מסלול נוסף בקרן?

כן, ניתן לפתוח מסלולים נוספים. למשל שכיר יכול להפקיד גם באופן עצמאי, למי שיש תוכנית מקיפה יכול לפתוח גם זקנה, וכמובן למי שיש תוכנית זקנה יכול לפתוח תוכנית מקיפה.


מדוע בדוח השנתי שנשלח לעמית אין את נתוני התשואה של הקרן?

התשואה המושגת ע"י קרן הפנסיה גלומה בתוך מנת הפנסיה עצמה. מנת הפנסיה צמודה בחלקה למדד.
מנת פנסיה – לכל אחד מחודשי החברות בקרן נקבעת מנת פנסיית זקנה השווה למכפלה של המשכורת המבוטחת במקדם הפנסיה המתאים (בהתאם לתוכנית הפנסיה, לגיל ולמין העמית/ה בחודש התשלום).


מהי התשואה של קרן הפנסיה?

לעמיתים שהצטרפו עד 31/12/1994:

משרד האוצר עד שנת 2004 סבסד את כל כספי הקרן והנפיק אג"ח מיועדות שהניבו תשואה מובטחת של 5.57%. החל משנת 2004 מנפיק אג"ח מיועדות עד לגובה 30% משיעור הנכסים, ובנוסף מעניק סיוע כספי בצורת השלמת ריבית על הריבית שמשיגה הקרן על השקעותיה בשיעור של 1.57% (זאת מתוך הנחה שהתשואה לא תפחת מ- 4% לכל הכספים שאינם מושקעים באג"ח מיועד).

לעמיתים שהצטרפו מ-1/1/1995 עד- 31/03/1995:

הנכסים של העמיתים שהצטרפו לקרן בין 01/01/1995 ועד 31/03/1995 מקבלים השלמת ריבית של 1.05% בלבד, כלומר בהנחת תשואה של 4% – התשואה הגולמה הכוללת היא של 5.05% על 70% מתיק ההשקעות.


האם כדאי לדחות את הפרישה אחרי גיל הזכאות?

דחיית פרישה מגדילה את הפנסיה הצבורה בין 7%-8% לכל שנת דחייה.
בנוסף, כל עוד לא קיבלת פנסיית זקנה מהקרן אפשר להמשיך ולהפקיד כספים נוספים ולהגדיל את הפנסיה הצבורה.


כיצד ניתן להוסיף מסלול/ מה אני נדרש לעשות על מנת להוסיף מסלול?

(במקרים של שכיר) על ידי מילוי של טופס הצטרפות לקרן הפנסיה בו תוכל לבחור את המסלול הנוסף ואת סך ההפקדה.

(במקרים של עמית המשלם עצמאית) על ידי שליחת בקשה הכתובה על ידי העמית בו הוא מציין את סכום ההפקדה ואת המסלול המבוקש.


מה ההבדלים בין המסלולים?

במסלול זקנה בלבד צוברים יותר פנסיה, כי אין כיסוי ביטוחי עד גיל הפרישה (למקרה פטירה לפני קבלת פנסיה יש החזר ערך הפדיון).


האם יש שינוי בגיל הפרישה?

כן, גיל הזכאות עודכן בתקנון הקרן בשנת 2013 לגיל 60,62,65,67 בהתאם לתוכנית ולמגדר העמית.


האם אני יכול להעביר כספים מהקרן הותיקה לקרן פנסיה חדשה?

לא, כללי המעבר מחריגים אפשרות מעבר מקופות פנסיה ותיקות לכל קופת גמל אחרת.


האם כדאי לי לעבור לקרן פנסיה חדשה? או מה היתרונות של קרן הפנסיה הותיקה לעומת הקרנות החדשות?

לא ניתן להעביר זכויות לקרן חדשה. ניתן רק להקפיא את החיסכון בקרן הותיקה ולפתוח חיסכון חדש בקרן חדשה אבל מהלך כזה אינו כדאי ממספר סיבות:

1. הקרן הותיקה מגובה, בנוסף לאג"ח המיועדות על חלק מההשקעות, בסיוע כספי מהמדינה, מה שנותן לה יציבות גבוהה יותר בהשגת התשואות על השקעותיה. לעומתה, הקרן החדשה אינה נהנית מסיוע כספי זה.
2. בקרן הותיקה ניתן לחסוך במסלול פנסיית זקנה בלבד שמקנה פנסיה גבוהה יותר. בקרן החדשה לא קיים מסלול כנ"ל.
3. בקרן הותיקה ניתן לחסוך ללא מגבלה של תקרת הפקדות כמו בקרן החדשה (פעמיים השכר הממוצע במשק). לכן, ניתן להפקיד כל סכום שהוא.


ממה מורכב תיק ההשקעות של הקרן?

פרוט התיק מופיע באתר הקרן תחת קטגוריה של היקף נכסים.


מה אופן חישוב פנסיית הנכות והשאירים?

עמית פעיל – החישוב מבוסס על הפנסיה הצבורה + הפנסיה העתידית שהוא אמור לצבור על פי הפרמיה הממוצעת בחמש השנים האחרונות או תקופת החברות (הקצר מבין השתיים).

עמית לא פעיל – בהתאם לפנסיה הצבורה בלבד.

לידע כללי:

פנסיית נכות = עד 75% מההכנסה הקובעת לנכות ולשאירים.

פנסיית שאירים = 60% לאלמנה + 30% ליתום ועד תקרה של 100% מההכנסה הקובעת לנכות ולשאירים.


מהי קרן זכויות?

קרן זכויות היא קרן הבנויה על פי שיטה של צבירת מנות פנסיה. מתרגמת כל תשלום של העמית מראש למנת פנסיה.
מנת פנסיה – לכל אחד מחודשי החברות בקרן נקבעת מנת פנסיית זקנה השווה למכפלה של המשכורת המבוטחת במקדם הפנסיה המתאים (בהתאם לתוכנית הפנסיה, לגיל ולמין העמית/ה בחודש התשלום).


מה ההבדל בין סכומים בערכים נומינליים לבין ערכי פדיון?

המונח נומינלי מתייחס להפקדות של כספים בפועל בחשבון העמית בקרן ומאפשרים בדיקה מול ניכויים שבוצעו לעמית מתלוש השכר שלו.
לעומת זאת, ערכי פדיון הינם סכומים המחושבים בהתאם לתקנון הקרן המבוססים על הערכים הנומינליים המופקדים בקרן אך לוקחים בחשבון גורמים נוספים הנדרשים לביצוע החישוב הפנסיוני כגון: מועד ההפקדה, גיל העמית בעת ההפקדה, שינוי במדדים, תשואות, עלויות סיכון ודמי ניהול.
אם עמית בוחר להוציא כספים מהקרן לפני גיל הפרישה, הערך של הכספים הצבורים בקרן יחושב בהתאם לערכי הפדיון בעת המשיכה.


המידע דלעיל הינו מידע כללי וחלקי ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין. מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד אודות העניין המתואר. אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.