תביעות

תביעות עתודות ותיקה

עתודות הותיקה מייחסת חשיבות רבה לנושאים של יישוב תביעות ושל טיפול בפניות ציבור ורואה בהם כתהליכי מפתח בכל הקשור להתנהלות נאותה מול ציבור המבוטחים והעמיתים.

אנו מחוייבים לפעול כלפי המבוטחים והעמיתים בכל נושא – לרבות בנושאים של יישוב תביעות ושל טיפול בפניות ציבור – בתום לב, בשקיפות ובהוגנות, ומחוייבים לפעול כלפי המבוטחים והעמיתים השונים באופן שוויוני וללא הפליה ביניהם.

אנו נתייחס בתשומת הלב הראויה לכל תביעה ולכל פניה של מבוטח או עמית ונעשה כל מאמץ ליישב את התביעה או להשיב לפניה בהקדם האפשרי, תוך מסירת כל המידע הרלוונטי.

לצורך מתן שירות הולם למבוטחים ולעמיתים, אנו מאמצים את מערכת הכללים ואת טבלת המועדים אשר יחולו על התביעות בענפים המפורטים בסעיף 13 לחוזר גופים מוסדיים מספר 2016-9-9 (יישוב תביעות ולטיפול בפניות ציבור), החל מיום 05.07.2016